Putovanje bez viza za građane Srbije u zemlje Evrope

Od 19. decembra 2009. godine, građanima Srbije više nije potrebna viza da bi putovali u 25 zemalja članica Evropske unije (EU), kao i u tri zemlje koje nisu članice EU, a koje su deo Šengenskog prostora. Građani Srbije, koji imaju biometrijski pasoš, sada će moći slobodno da putuju u ove zemlje, u kraće posete u trajanju do 90 dana svakih šest meseci (180 dana), bez obzira da li je reč o poslovnom putovanju, usavršavanju ili o turističkoj poseti.

U koje zemlje ćete od sada moći da putujete bez vize?
Nova pravila važe za sve zemlje članice Evropske unije, osim za Veliku Britaniju i Irsku, a važe i za Island, Norvešku i Švajcarsku.

Zašto su izuzete Velika Britanija i Irska?
Velika Britanija i Irska ostaju van Šengenskog prostora i zbog toga ova pravila ne važe za njih. Za informacije o zahtevima za vizu koje građani Srbije moraju da ispune da bi ušli u ove dve zemlje, molimo da kontaktirate kancelarije za izdavanje viza Velike Britanije ili Irske.

Da li nova pravila važe za stanovnike Kosova?
Pošto dijalog o viznoj liberalizaciji između Srbije i Evropske komisije nije obuhvatio teritoriju Kosova, nova pravila neće važiti za osobe koje imaju biometrijske pasoše izdate od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije u Beogradu. Osobe koje imaju ove pasoše moraće da imaju važeću vizu za putovanje u zemlje Šengenskog prostora.

Lista zemalja za koje nije potrebna viza:
Austrija, Belgija, Bugarska, Češka Republika, Danska, Estoija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Island, Italija, Kipar, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nemačka, Norveška, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska

Kako da znam da li je moj pasoš biometrijski?
Biometrijski pasoši (crvene korice) izdaju se u Srbiji od jula 2008. godine. Proverite da li Vaš pasoš ima ovaj simbol na prednjoj korici. Ukoliko ima, to je biometrijski pasoš i s njim ćete moći da putujete u navedene zemlje bez vize (videti mapu).

Kako da izvadim biometrijski pasoš ukoliko ga već nemam?
Ukoliko još uvek nemate biometrijski pasoš, moraćete da izvadite novi kod policijskih uprava nadležnih za izdavanje pasoša u Srbiji, kako biste bez vize mogli da putujete u date zemlje.

Da li još uvek mogu da putujem sa svojim starim pasošem koji nije biometrijski?
S obzirom da za pasoše koji nisu biometrijski („plave pasoše”) ne važi bezvizni režim, sa njima nećete moći da putujete bez vize u zemlje šengenskog prostora. Za dodatne informacije, molimo da kontaktirate nadležne organe vaše zemlje ili konzularna predstavništva šengenskih zemalja.

Po novim pravilima, koliko dugo putnici iz Srbije mogu da ostanu u zemljama Šengenskog prostora?
Po novim pravilima, osobe sa srpskim pasošima mogu da ostanu u zemljama Šengenskog prostora (sve zemlje članice EU, osim Velike Britanije i Irske, kao i sledeće zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma: Švajcarska, Norveška i Island) maksimalno do 90 dana od dana ulaska, a u okviru perioda od 180 dana (6 meseci). Taj period se računa od trenutka kada prvi put uđete na teritoriju, a u okviru navedenih 180 dana. Na primer, ukoliko ste u neku od šengenskih zemalja prvi put ušli 1. januara, sledeći period od 6 meseci počinje da se računa od 1. jula. Ukoliko često putujete u šengenske zemlje, vi ste odgovorni da izračunate koliko vam je dana ostalo u okviru tog šestomesečnog perioda.
To znači da možete da odete na nekoliko kraćih putovanja, pod uslovom da njihovo ukupno trajanje ne pređe 90 dana u okviru jednog šestomesečnog perioda (180 dana).

Da li po novim pravilima mogu da živim i radim u šengenskim zemljama?
Nova pravila važe samo za putovanje. Ona ne daju pravo građanima Srbije da borave duže od 90 dana ili da se zaposle u pomenutim zemljama. Molimo vas obratite pažnju: ukoliko nameravate da zbog zaposlenja ili studiranja prekoračite rok od 90 dana boravka, obavezni ste da pre putovanja podnesete zahtev za dugoročnu vizu ili za dozvolu boravka pri ambasadi ili konzulatu zemlje destinacije. Rad ili boravak u šengenskim zemljama bez odgovarajuće nacionalne boravišne ili radne dozvole je nezakonit.

Da li postoje i neki drugi zahtevi za ulazak u navedene zemlje?
Za osobe koje imaju biometrijske pasoše ne postoje dodatni finansijski ili administrativni zahtevi da bi slobodno mogli da putuju u šengenske zemlje. Međutim, sva standardna pravila za ulazak državljana trećih zemalja prilikom ulaska u Šengen prostor su i dalje na snazi. Na granici, od putnika se može tražiti da dokažu posedovanje sredstava za putovanje i izdržavanje tokom boravka u šengenskom prostoru. Od putnika se takođe može tražiti da preciziraju mesto boravka (da pokažu hotelsku rezervaciju ili da navedu adresu na kojoj će boraviti). Takođe, osobe koje ulaze u šengenske zemlje ne smeju se smatrati pretnjom javnom redu, miru, zdravlju ili unutrašnjoj bezbednosti, i za njih ne sme da postoji izdato upozorenje da im se ne odobrava ulazak. Pogranične vlasti zemalja članica Šengenskog prostora imaju pravo da ne odobre ulazak ukoliko ovi zahtevi nisu ispunjeni i donose konačnu odluku o odobrenju ulaska u zemlju (Član 5 Šengenske konvencije).

PREPORUKE PUTNICIMA
– Putujte sa pouzdanim turističkim agencijama, proverite web-sajt www.yuta.rs
– Proverite da li Vam je i po kojim uslovima potrebno zdravstveno osiguranje (dokument/obavezna potvrda iz nadležne ustanove Republički zavod za zdravstvenu zaštitu www.rzzo.rs. Preporuka je da se pribavi zdravstveno osiguranje.
– Ukoliko vozilom ulazite u zemlje Šengenskog prostora, morate posedovati važeću međunarodnu vozačku dozvolu i međunarodno auto osiguranje za vozilo (zeleni karton). Za više informacija, uključujući i saobraćajne propise EU, pogledajte web stranicu Auto-moto saveza Srbije www.amss.rs
– Ukoliko putujete u svom aranžmanu, proverite na Internetu adresu, grad, telefon i naziv hotela ili drugog smeštaja u šengenskoj zemlji u koju idete.
– Molimo Vas da zabeležite da je evropski broj za hitne slučajeve 112, i važi za sve zemlje članice Evropske unije (za policiju, hitnu pomoć ili vatrogasnu službu).

NAPOMENE:

– Svi putnici državljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. Državljani Srbije koji poseduju stare (plave) putne isprave, kao i građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena moraju posedovati VIZU. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima putovanja. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA.

– Putnici sami snose odgovornost za lična i putna dokumenta i njihovu validnost.

– Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte ambasadu ili konzulat zemlje u koju putujete.

Podeli na: